Regulamin korzystania z EM-karty

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. stosowany będzie skrót PKS Konin.

2. Niniejszy regulamin (oraz wszystkie jego ewentualne zmiany) dostępny jest na dworcach PKS Konin w miejscach ogólnodostępnych dla pasażerów oraz na stronie internetowej www.pkskonin.pl.

3. EM-karta pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą dane pasażera oraz elektroniczną kopię danych biletu miesięcznego.

4. Em-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na której została karta imiennie przypisana. W przypadku udostępnienia karty osobom trzecim kierowca lub rewizor ma obowiązek zatrzymać Em-kartę. Posiadacz Em-karty może zgłosić się po odbiór karty do biurowca PKS w Koninie S.A. na ul. Zakładową 4 w Koninie.

5. EM-kartę otrzymuje pasażer, który korzysta w PKS Konin z przejazdów na podstawie biletu miesięcznego.

6. EM-karta jest własnością PKS Konin i podlega zwrotowi do kasy biletów miesięcznych (dworzec autobusowy) w momencie zaprzestania korzystania z przejazdów.

7. Pierwszą EM-kartę pasażer otrzymuje bezpłatnie. EM-karta starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu.

8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej duplikat pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30,00 zł. W tym celu pasażer powinien niezwłocznie zgłosić się w kasie biletów miesięcznych PKS Konin na dworcu autobusowym wraz z aktualnym paragonem.

9. Brak paragonu stanowi przeszkodę w wydaniu duplikatu.

10. Przy zwrocie pieniędzy za bilet ulgowy stosuje się zasadę zwrotu jak za bilet pełnopłatny.

11. Do 15-stego każdego miesiąca pasażer może zmienić trasę w Em-karcie na krótszą, po 15-stym można tylko wydłużyć trasę lub skrócić bez możliwości zwrotu pieniędzy.

12. Z dniem 01 listopada 2008 roku wszystkie bilety miesięczne i okresowe sprzedawane w kasach PKS Konin na kursy obsługiwane przez PKS Konin są sprzedawane wyłącznie w wersji elektronicznej EM-karta.

13. Aby nabyć bilet miesięczny bądź okresowy (EM-kartę), należy udać się do dowolnej kasy biletów PKS Konin.

14. W chwili zakupu oraz przedłużania ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.

15. Podczas zasilania EM-karty każdy pasażer otrzymuje paragon fiskalny. Jest on podatkowym dokumentem potwierdzającym nabycie biletu. Paragon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdyż jest on podstawą do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz wystawienia faktury VAT.

16. Paragon fiskalny (faktura VAT) wydawany podczas zakupu biletu miesięcznego lub okresowego nie uprawnia do przejazdu autobusem.

17. Podczas wsiadania do autobusu pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca. Karta jest ważna gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.

18. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli rewizorskiej braku obowiązkowej rejestracji przejazdu z biletem miesięcznym pasażer zobowiązany jest zapłacić karę jak za przejazd bez ważnego biletu. Jeżeli natomiast posiadacz Em-karty zgłosi się z ważną kartą do biurowca PKS w Koninie S.A. na ul. Zakładowej 4 w przeciągu 7 dni od daty kontroli, kara za brak obowiązkowej rejestracji w autobusie zostanie anulowana na rzecz opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % kary za brak biletu.

19. Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie EM-kartę wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.

20. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:

  • nie posiada przy sobie ważnej EM-karty,
  • posiadana EM-karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu,
  • próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.

21. Jeżeli przy zakupie biletu miesięcznego pasażer nie posiada EM-karty z uzasadnionych względów, zgłasza to kasjerowi. Pasażer otrzymuje w takiej sytuacji bilet miesięczny zawierający dodatkowy kod aktywacyjny. Pasażer wsiadając do autobusu przykłada kartę do czytnika i podaje kod aktywacyjny nowego biletu.

22. EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże nie zaleca się zginania, przetrzymywania w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza), poddawania na działanie wysokich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.

© 2024 |  PKS w Koninie S.A..
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
KRS: 0000245491  |  NIP: 665 000 12 89

Projekt i realizacja MYKK