Taryfa przewozu osób i bagażu

Zarządzenie Nr 3/1/2023 Prezesa Zarządu PKS w Koninie S.A. z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób w międzymiastowej komunikacji autobusowej.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1983 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.), oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadzam zmianę cen za przewóz osób w międzymiastowej komunikacji autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 • Zmianę ceny za bilety jednorazowe i miesięczne w komunikacji zwykłej - Załącznik nr 1A, 1B, 1D do Taryfy;
 • Zmianę ceny za bilety okresowe w komunikacji zwykłej - Załącznik nr 2A, 2B do Taryfy;
 • Zmianę cen za bilety miesięczne imienne i sieciowe w kursach PKS i MZK w komunikacji zwykłej - Załącznik nr 3 do Taryfy;

 § 2

Tabele cen do niniejszego Zarządzenia uwzględnia taryfa przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej z dnia 13 grudnia 2023 r. stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Kierownik Działu ds. Obsługi Komunikacji Pasażerskiej

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Załącznik do Zarządzenia Prezesa PKS w Koninie S.A.

Nr 3/1/2023 z dnia 13 grudnia 2023r.

 

Taryfa przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji samochodowej

Postanowienia ogólne dotyczące taryfy

1. Taryfa niniejsza obowiązuje przy zarobkowym regularnym przewozie osób i rzeczy (bagażu, zwierząt) autobusami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. i zawiera następujące tabele opłat (załączniki):

 

Nr 1 Tabela cen w komunikacji zwykłej:

1A – na terenie Powiatu konińskiego,

1B – na terenie Powiatu kolskiego ,

1C – na terenie Powiatu słupeckiego,

1D – na terenie Powiatu tureckiego.

 • za bilety jednorazowe
 • za bilety jednorazowe z ulgą 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%
 • za bilety miesięczne imienne ogólnodostępne
 • za bilety miesięczne imienne z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%

Nr 2 Tabela cen za bilety okresowe w komunikacji zwykłej:

2A – na terenie Powiatu konińskiego,

2B – na terenie Powiatu kolskiego ,

2C – na terenie Powiatu słupeckiego.

 

Nr 3 Tabela cen za bilety miesięczne imienne i sieciowe w kursach PKS i MZK w komunikacji zwykłej.

 

Nr 4 Tabela cen za bagaż i przewóz zwierząt.

 

Do tabeli cen za bilety normalne obowiązuje: 

 • Bilet za 1,90 zł obowiązuje pomiędzy przystankami: Słupca D.A – Słupca D.K. i z powrotem.
 • Bilet za  4,00 zł obowiązuje pomiędzy przystankami: Konin D.A – Konin D.K. - Konin Rondo (przystanki: Aleje 1 Maja przy „Polsrebrze” i basenie, na ul. Przemysłowej przy „Horteksie”) i z powrotem, oraz pomiędzy przystankami: Słupca D.A – Słupca D.K. i z powrotem.
 • Strefa 0 – obowiązuje pomiędzy przystankami na terenie miasta Konin, Gminy Stare Miasto oraz do miejscowości: Kraśnica, Wola Łaszczowa.
 • Strefa I – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Kramsk
 • Strefa I’ – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Ślesin (s.A)
 • Strefa I” – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Ślesin (s.B)
 • Strefa II – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Rychwał, oraz do przystanków w Koninie - Marantów, FUGO, Maliniec Huta
 • Strefa II’ – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Rzgów (s.A) Sławsk, Branno
 • Strefa II” – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Rzgów (s.B) Rzgów i pozostałe przystanki na terenie Gminy Rzgów
 • Strefa III – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Sompolno
 • Strefa III’ – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Wierzbinek
 • Strefa III” – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Skulsk

2. Taryfa nie ma zastosowania w komunikacji regularnej - specjalnej i do przewozów międzynarodowych.

 

3. Zmiany taryfy ogłasza Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 

4. Odległość taryfową przewozu ustala się według pomiarów dokonanych na podstawie wskazań licznika kilometrowego pojazdu między punktami zatrzymania się autobusu, zwanym przystankami autobusowymi i podaje się ją w cennikach biletowych dla każdej linii oddzielnie.

 

5. Do ustalenia ceny biletu za przewóz do lub z przystanku na terenie miasta (miejscowości) z większą niż jeden liczbą przystanków przyjmuje się rzeczywistą odległość przewozu między tymi przystankami, zaokrągloną do pełnych kilometrów (odległość poniżej 500 m opuszcza się, a odległość 500 m i więcej zaokrągla się wzwyż), ale nie krótszą niż 1 km.

 

6. Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po wjeździe do miejscowości leżącej obok trasy głównej ponownie wraca na trasę główną na tym samym przystanku, dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości przewozu między przystankami na głównej trasie.

 

7. Opłatę za przewóz osób ustala się za rzeczywistą odległość przewozu, z właściwej strefy taryfowej lub kilometrowej, po uwzględnieniu ewentualnych uprawnień przysługujących podróżnym do korzystania z ulg przejazdowych.

 

8. Cenniki biletowe podaje się do wiadomości publicznej za pomocą wywieszek w poczekalniach dla podróżnych przy kasach biletowych i autobusach itp.

 

9. Bilety na przejazd autobusami PKS w Koninie S.A. sprzedawane są: jednorazowe przez obsługę autobusu; miesięczne w kasach biletowych przedsiębiorstwa.

 

10. Bilet imienny miesięczny ogólnodostępny z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%,78%,93% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej może nabyć każda osoba fizyczna. Zestawienie osób uprawnionych do korzystania z ulg ustawowych, oraz ich wysokości stanowi załącznik do niniejszej Taryfy.

 

11. Bilety miesięczne ogólnodostępne normalne i ulgowe wydawane są z ważnością na okres jednego miesiąca kalendarzowego.

 

12. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach tam lub z powrotem z innego środka komunikacji, bilet miesięczny wydawany jest z ważnością na przejazd w jedna stronę. Za taki bilet pobiera się połowę ceny.

 

13. Jeżeli przejazdy w kierunku tam odbywają się inną trasą niż przejazdy w kierunku z powrotem, do ustalenia ceny biletu miesięcznego przyjmuje się połowę sumy odległości przejazdu w obu kierunkach.

 

14. Przy zakupie biletów jednorazowych obowiązują ulgi 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Zestawienie osób uprawnionych do korzystania z ulg ustawowych, oraz ich wysokości stanowi załącznik do niniejszej Taryfy.

 

15. Podróżny zobowiązany jest do każdorazowego okazania obsłudze autobusu i innym osobom uprawnionym do kontroli, dokumentów poświadczających uprawnienia pasażera do zakupu biletu ulgowego z ulgą ustawową.

 

16. Dwóch i więcej uprawnień do ulgowego przejazdu, wynikającego z różnych tytułów prawnych, nie stosuje się równocześnie do opłat za ten sam przewóz.

 

17. Realizacja uprawnienia do korzystania z przejazdu z ulgą ustawową od opłat normalnych uzależniona jest od spełnienia przez osobę uprawnioną warunków określonych w przepisach szczególnych w tym zakresie.

 

18. W sprawie ulgowych przejazdów mają zastosowanie oddzielne przepisy, które zawarte są w:

 • ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 grudnia 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodną służbę wojskową (Dz. U. Nr 208, poz.1774);
 • art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz. 56 ze zm.);
 • ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz.1824, ze zm.)
 • § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132).
 • ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

19. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet na przejazd zgodnie z przepisami dokonuje, na podstawie wniesionej pisemnej reklamacji. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji i obliczenia zwracanej należności jest niewykorzystany oryginał biletu (paragon fiskalny), przesłany przewoźnikowi po wcześniejszym uzyskaniu poświadczenia niewykorzystania tego biletu na przejazd.

 

20. Podróżny ma prawo przewieźć 1 sztukę bagażu podręcznego bezpłatnie na kolanach lub nad i pod miejscem, które zajmuje. Ciężar bagażu nie może przekraczać 20 kg, a łączne wymiary (długość, szerokość, wysokość) nie mogą przekraczać 200 cm. Za każdą następną sztukę bagażu podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę określoną w Załączniku nr 10 do Taryfy

 

21. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozowego osób (ważnego biletu) lub bagażu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.

 

22. Wysokość opłaty dodatkowej ustalam w następujący sposób: za bezbiletowy przejazd - 200,00 zł; za brak biletu bagażowego - 60,00 zł.

 

23. Obsługi autobusowe mają obowiązek wydawania biletów na przejazdy z ulgą 100% zgodnie z ustawą dotyczącą ulg z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.).

 

24. Biletów z ulgą 100% przejazdu nie wydaje się dla:

 • posłów i senatorów,
 • dzieci do lat 4 objętych ulgą na podstawie ustawy,
 • osób uprawnionych na podstawie legitymacji wydanych od przewoźnika,
 • pracowników przewoźnika i członkom ich rodzin.

 Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

 

© 2024 |  PKS w Koninie S.A..
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
KRS: 0000245491  |  NIP: 665 000 12 89

Projekt i realizacja MYKK